Männergheimnisser

LUEGINSLAND: Im Hosesack

Wendelinus Wurth

Von Wendelinus Wurth

Di, 12. Februar 2019

Kolumnen (Sonstige)

Eins vun de große Gheimnisser isch natierlig – fir jeder Mann – des, was in re Hantasch vun ere Frau steckt – awer des, was in eme Hosesack vun eme Mann isch, nit minder. Was he-mr in de Säck vun unsre Lederhose nit alles mitgschleift. Im Wald het s jo allewil ebbis zum Mitnemme un Sammle gent. Us de normale Hos isch des immer wider veschwunde, wenn d Mietter si gwäscht hen. Awer in de Lederhose het s schun emol kinne sii, ass Hagebutte hen afange fule, vor mr si wider entdeckt het. Desch noch besser – oder schlimmer – worre, wu s Sackmesser dezue kumme-n-isch. Do het mr Sache kinne mitnemme, wu mr sunsch als nit wegbroocht het.

 Un drum isch de Hosesack – bi mir isch s de link – fascht wie e Museum. S Sackmesser derf gar nit fehle, mit re Hewamm dra un eme Zapfeziehger – fir alli Fäll. Un natierlig allewil des Geldstick, wu-n-i zletscht gfunde ha. S alte wandert in e Glas deheim un was kaan des Minz nit alles fir Gschiichte vezehle. Dann eini vun de erschte Rosskeschte im Johr – si solle jo gege s Rhematis helfe. Dann de Amethyst vun de Toochter, wu si mr as Ersatz gschenkt het fir der, wu-n-i gfunde ha, un min Frau wider velore het. Dann noch e Rosequarz, wu-n-i au mol gfunde ha. Un e Wirfel, wu wahrschins e Lehrer mol im e Klassezimmer vegesse het. Un noch e Schneller, mit dem ich als mim Junior ganzi Zugfahrte vekirzt ha. Un – s Wichtigschte kunnt allewil zletscht – e Blejstiftstummel, wu au bi Räängewetter schriibt. Un ass de Spitz nit abbricht, isch der guet ufghoowe in ere Hils vun ere Silveschterrakeet, wu au kaan as Velängerung vewendet werre.

 Un iwer de Inhalt vun de andre vier Säck schwätze mr e anders Mol.