Abitescht

LUEGINSLAND: S Abi fiire

Wendelinus Wurth

Von Wendelinus Wurth

Mo, 16. Juli 2018

Kolumnen (Sonstige)

Hit macht mr jo s Abi un kriegt am Abiball – s Reifezeugnis – in d Hand druckt. D Kerl, un noch meh d Maidle, brezle sich eso uf, ass mr si schier nimm kennt. S isch e richtiger Iwent, mit minschtens de Eltre un Gschwischter, awer manichmol au noch Oma un Opa. S git ordentlig ebs z esse un vor allem z trinke un meischtens langwiilige Rede vun alle meegliche Lit, wu sich meine vor eme so große Publikum us em Fenschter lehne z mieße. Do kaan s nor schun emol sii, ass e Vorstand vum Ferderverein rumschwadroniert, ass mr in d "lacki porks" am Usgang e Schin soll niwerfe. Un am End kumme – wie bim amerikanische Houmkaming au schun emol e paar alti Schieler un vezehle, wie s gsi isch siterher – im richtige Läwe.
Un wenn nor de Husmeischter d letschti Gäscht nusbugsiert het, geht s an de Heimwä. S erscht isch nor, so vezehlt e Kolleg, de Alkoholtescht. S fangt aa mim Fahrrad finde, wil d Schieler manichmol s Velo vesteckle – si kenne s jo. Un nor, so vezehlt er witer, wenn er s nor gfunde het, eimol um s Eck rum, isch er froh, wenn si m nit au noch d Luft rusglosst hen. Un nor geht er as Reechtsfießler uf d reecht Sit vum Fahrrad un prowiert mim linke Fueß iwer d Stang s linke Pedal z treffe – as Tescht, ob er noch kaan fahre. As Nächschtes ustiige un ufpasse, ob er noch kaan grad lenke. Un nor de lang Wä uf em Fahrradwä heimzues. Un nor kunnt de allerletscht Tescht, ob er noch niechter gnue isch: Er prowiert frejhändig z fahre. Wenn sell geht, so sait er, kaan er beruehigt heimfahre un im Wetterlejchte zueluege, wu bim Abiball fascht immer iwer em Schwäbische hängt.
Des heißt er siner Abitescht, sait er, un vezehlt s eso sine Schieler, as ihr Abitescht. Un nit alli merike s, ass mr do schu ordentlig glade ha mueß, we-mr nit merikt, ass mr uf de Arm gnumme worre-n-isch.