Lueginsland

Ufem Krütäckerli: Liäbi isch ...

Friedel Scheer-Nahor

Von Friedel Scheer-Nahor

Sa, 15. Juli 2017

Lueginsland

De Albert isch nit einer vu dene, wu s Härz uf de Zunge lit. Aber enewäg isch er mit sinere Martha meischtens z Rank kumme. S Golde Hochzig hen sie vor e paar Johr gfiirt un diä drej Maidli sin aü schu long vehirate un hen sälber Kinder. Friähjer hen sie e großi Bürerej rumtriebe. Jetz bosslet er do un dert ebbis zsämme, sorgt fir s Holz zum Fiire, maiht abem Friähjohr jede Dag mit de Sägese e baar Hombfele Gras fir d Hase un brennt im Winter Schnaps, dass s Brennrächt nit vefallt. D Viecher hen sie vekaüft un s meischt Fäld isch vepachtet.

Hit het d Sunne oberaa bräglet un wägedem hilft er de Fraü un spritzt e Sach im Krütäckerli. Dodefir het er e Wasserfass uf d Pritsche vum Bulldog mondiärt. Er losst s Wasser vum Brunnetrog niilaüfe un bepperlet druflos. Wuner uf s Äckerli kunnt, mueß er grad emol de Huet ins Gnick schiäbe un diä Pracht oluege. S gfallt em, was er sieht. Do het d Martha d Herdepfel gsetzt un süüfer ghifflet, dert wachst s Krütt, ei Kopf scheener wiä de ander. Un in alle Farbe bliähje d Dahlie am Wägli, wil d Martha defir gsorgt het, dass d Schnäcke in de Biärfalle vesüffe. S Härz goht em uf bi dem Ooblick.

Do ziägt er s Händy, wu n em d Dechtere fir de Notfall kaüft hen, üsem Hosesack. Er brüchts küm, aber jetz riäft er d Martha o un frogt: "Soll ich d Buhne aü spritze?" "He jo", sait sie un wunderet sich, dass er des nit vu sälber weiß. "Gits sunscht noch ebbis?", frogt sie deno. "Jä. Ich liebe dich." Do isch d Martha ganz vedutzt. Aber nur e Aügeblick. No sait sie: "Ich dich aü."